RCV Speciál – pravidla

 

RCVS – VĚTRONĚ PRO LÉTÁNÍ V TERMICE

9.4.6.1. Definice
Rádiem řízené větroně pro termické létání s max. rozpětím 3 m, u nichž je počet dálkově řízených prvků omezen na dva servomechanizmy, na které je možno připojit libovolný počet ovládacích prvků.

9.4.6.2. Charakteristika modelu
Model musí odpovídat všeobecným ustanovením pravidel. Soutěžící smí použít k soutěži 2 modely.

 • nejmenší poloměr přídě trupu 7,5 mm
 • šířka vlečného háčku max. 5 mm
 • výška vlečného háčku max. 15 mm
 • výška písma licence min. 25 mm (viz šablona)

9.4.6.3. Počet letů
Soutěžící má právo na čtyři soutěžní lety, v každém kole je možná pouze jedna oprava. Nejhorší let se škrtá. Pokud jsou povětrnostní podmínky na hranici regulérnosti soutěže, může být snížen počet letů se  souhlasem nadpoloviční většiny soutěžících na tři, ale potom se žádný výsledek neškrtá.

9.4.6.4. Definice pokusu

Za pokus se považuje vypuštění modelu z ruky pilota nebo pomocníka pod tahem vlečného zařízení.

 

9.4.6.5. Opakování letu

 1. Nebyl-li let hodnocen vinou rozhodčích má soutěžící právo na nový pracovní čas. Jestliže nebylo vypnutí modelu dobře viditelné, považuje se to za chybu soutěžícího a nový pracovní čas se neposkytuje.
 2. Bylo-li na oficiálním monitoru zaznamenáno rušení

9.4.6.6. Hodnocení

 1. Maximální doba letu je 360 sekund (6 minut). Měří se od okamžiku uvolnění modelu od vlečného zařízení až do prvního dotyku modelu se zemí nebo nárazu na překážku pevně spojenou se zemí. Model má přistát v uvedeném časovém limitu. Nestane-li se tak, odečítá se za každou započatou sekundu jedna jeden trestný bod až do hodnoty 20 sekund. Po vyčerpání 20 sekundového limitu se soutěžícímu zapíše za let nula bodů.
 2. Přistání, přistane-li model ve vzdálenosti menší než 15 metrů od přiděleného přistávacího bodu, získává navíc přídavné  body podle tabulky
 3. Tabulka:

  do 1 m – 100 bodů do 9 m – 60 bodů
  do 2 m – 95 bodů do 10 m – 55 bodů
  do 3 m – 90 bodů do 11 m – 50 bodů
  do 4 m – 85 bodů do 12 m – 45 bodů
  do 5 m – 80 bodů do 13 m – 40 bodů
  do 6 m – 75 bodů do 14 m – 35 bodů
  do 7 m – 70 bodů do 15 m – 30 bodů
  do 8 m – 65 bodů

  Vzdálenost se měří od špičky zastaveného modelu.

  Body za přistání se neudělují v případě:

 1. doba letu modelu je delší než 380 sekund. (Sportovní řád ČR 2015 stránka 103)
 2. převrátí-li se model při přistání na záda.
 3. dotkne-li se model během letu nebo při přistání pilota, nebo jiné osoby (pomocníků) včetně ostatních soutěžících, jejich pomocníků a rozhodčích i na sousedních startovištích.
 1. Pořadí soutěžících
 2. Výsledky a pořadí se stanoví součtem bodů ze tří lepších letů.
 3. Při shodnosti výsledků dvou nebo více soutěžících na předních místech se stanoví jejich pořadí lepším
  výsledkem čtvrtého letu. Pokud je výsledek i čtvrtého letu shodný, stanoví se pořadí rozlétáváním.
 4. Rozlétávání musí být zahájeno co nejdříve po ukončení soutěžních letů. Pokud to kmitočty dovolí, vyhlásí se společný pracovní čas. Není-li to možné, pořadí se losuje. Dojde-li k rozlétávání v soutěži družstev, zúčastní se za každé družstvo pouze jeden soutěžící. Při každém rozlétávacím kole se zvyšuje maximum a pracovní čas o 60 sekund. Při rozlétávání má soutěžící právo pouze na jediný pokus.

9.4.6.7. Pracovní čas
Je stanoven na 10 minut. Vyhlašuje jej startér. Během pracovního času může soutěžící vykonat dva pokusy. Hodnotí se poslední pokus. Let má být ukončen nejpozději do konce pracovního času. Po překročení této doby se soutěžícímu výsledek za tento let hodnotí nula body. Startuje-li více soutěžících společně, mají i společný pracovní čas. Startér informuje soutěžící o ukončené 7, 8, 9 a 10 minutě pracovního času. Zároveň ohlašuje pracovní čas po 5 sekundách v 10. minutě.

9.4.6.8. Počet pomocníků
Soutěžící může mít pro uskutečnění letu maximálně dva pomocníky. Jeden z pomocníků se může zdržovat u pilota a může mu i radit. Pomocník nesmí zasahovat soutěžícímu do řízení modelu. Za takovou aktivitu pomocníka je let soutěžícího ohodnocen nula body.

9.4.6.9. Vzlet modelu
Model vzlétá z ruky pilota nebo jeho pomocníka pomocí startovacího zařízení (katapult – gumicuk), které zajišťuje pořadatel soutěže pro všechna startoviště. Startovací zařízení (katapult – gumicuk) musí být shodné pro všechna startoviště. Skládá se z nejvýše 25 m pružné části o průměru nejvýše 8 mm a 125 m vlečné silonové šňůry o průměru nejméně 0,8 a nejvíce 1 mm zakončené dobře viditelným praporkem nebo padáčkem. Délky se měří v nenapnutém stavu. Při vzletu musí být konec vlečného zřízení pevně ukotven v zemi. Pokud vypnutí není dobře viditelné, let není časoměřiči hodnocen.

9.4.6.10. Organizace vzletů
Vzlety probíhají podle pořadí vyhlášeného pořadatelem buď jednotlivě, nebo ve skupinách vhodně sestavených podle kmitočtů vysílačů. Pořadí je neměnné pro všechna letová kola. Soutěžící, který neodstartuje v určeném pořadí v průběhu svého pracovního času je hodnocen v daném letovém kole nula body. Časoměřič(i) musí být během měření ve styku s pilotem modelu. Přípravný čas před soutěžním letem je minimálně 5 minut a je vyhlašován až po odpoutání modelu soutěžících v předchozím letu. V této době je soutěžící povinen si vyzvednout vysílač a připravit se ke startu. Vysílač smí zapnout až v okamžiku vyhlášení pracovního času, jinak je diskvalifikován.

9.4.6.11. Technické podmínky soutěže
Soutěž musí být uspořádána v terénu, kde létání není podstatně ovlivněno svahovým prouděním. Pořadatel je povinen před zahájením soutěže vytyčit dobře viditelné přistávací body umístěné tak, aby přistávací manévr mohl být uskutečněn z kterékoli strany, a nesmí vyčnívat nad terén. Minimální vzájemná vzdálenost jednotlivých přistávajících bodů nesmí být menší než 8 metrů. Sportovní řád ČR 2011 Strana 99 (celkem 172)

9.4.6.12. Povinnosti soutěžícího
V průběhu vzletu i soutěžního letu se musí soutěžící zdržovat v blízkosti přistávacího bodu – nejdále do 20 m. Je povinen uposlechnout pokynů startéra a ihned ohlásit případné odstoupení od soutěže. Časoměřičům musí oznámit další pokus. Soutěžící má právo sdělit pořadatelům připomínky a námitky týkající se porušování Sportovního řádu.

 

9.4.6.13. Anulování letu a diskvalifikace
Let se zapíše s nulovým výsledkem:

 1. ztratí-li model v průběhu posledního pokusu jakoukoli svoji část. (kromě ztráty součásti při přistávání po dotyku se zemí )
 2. přelétá-li soutěžící pracovní čas 10 minut.
 3. přelétá-li soutěžící letový čas 6:20 minut.
 4. přistane-li soutěžící s modelem dále než 75 metrů od přistávacího terče.

Jakékoli nepovolené vysílání během soutěže nebo opomenutí vypnout vysílač bude potrestáno diskvalifikací.

9.4.6.14. Měření času
Letový čas se měří dvěma stopkami. Měří se na celé sekundy, bez zaokrouhlování. Například letový čas “3:55:01” až  “3:55:99” se zapisuje jako “3:55” Časoměřič je povinen zapsat naměřené údaje o letu a přistání do soutěžního lístku soutěžícího.

9.4.6.15. Nový pracovní čas
Je možný přiznat pouze při přetržení vlečného zařízení (katapult – gumicuk) při prvním pokusu