• klubove informace
 • Informace o klubu

Stanovy RC Klubu Mělník

Čl. I. Název a sídlo organizace

 1. Název organizace: RC klub Mělník
 2. Evidenční číslo klubu: 550
 3. Sídlo organizace: Rumburská 82, Liběchov, PSČ 277 21

Čl. II. Předmět činnosti organizace

 1. RC klub Mělník (dále jen RCKM) je sportovní, zájmově technickou a nepolitickou organizací, sdružující letecké modeláře.

 1. Hlavní náplní činnosti RCKM je zajištění nekomerční zájmové činnosti při létání s modely letadel a vrtulníků, která se uskutečňuje na společně upravované a udržované ploše modelářského letiště. Letiště je soukromý pozemek pronajatý za účelem provádění předmětu činnosti RCKM.

Čl. III. Založení organizace

 1. RCKM byl založený na ustavující schůzi dne 10.5.2012.
 2. RCKM je založený na dobu neurčitou.

Čl. IV. Členství

 1. Členem RCKM se může stát fyzická osoba starší osmnácti let, způsobilá k právním úkonům nebo osoba mladší osmnácti let v zastoupení zákonným zástupcem a která zároveň skýtá záruku řádného plnění členských povinností.

 2. členstvím v RCKM vzniká závazek člena řídit se stanovami RCKM a aktivně se podílet se na plnění předmětu činnosti organizace.

 3. Členem RCKM se stává zakládající člen RCKM.

 4. Členem RCKM na zkušební dobu se může stát fyzická osoba, která splňuje ustanovení Čl. IV., odst. 1. a která se přihlásí k registraci u předsedy RCKM. Členství na zkušební dobu vznikne dnem, kdy žadatel souhlasí se stanovami RCKM a zaplatí příslušný vstupní příspěvek za člena ve zkušební době a členský příspěvek.

 5. Po splnění podmínek vzniku členství na zkušební dobu vystaví předseda RCKM členovi členský průkaz.

 6. Dnem vzniku členství na zkušební dobu počíná běžet roční zkušební doba, kdy člen může využívat výhod a musí plnit povinnosti člena klubu, bez možnosti práva hlasování na členské schůzi.

 7. Po uplynutí roční zkušební doby rozhoduje o přijetí za člena RCKM členská schůze hlasováním.

 8. Členská schůze klubu může svým hlasováním neaktivního člena klubu opětovně vrátit do zkušební doby, podle Čl.IV., odstavce 4.

 9. Přijímání nových členů může být z kapacitních důvodů a bezpečnosti provozu letiště rozhodnutím členské schůze pozastaveno.

Čl. V. Čestné členství a hostování

 1. Čestné členství může získat osoba na základě návrhu člena klubu a to za výjimečný přínos klubu, zásluhy a propagaci klubu. Návrh schvaluje členská schůze a čestné členství uděluje předsednictvo. Čestný člen klubu není povinen platit klubové příspěvky.

 1. Hostující člen jiného modelářského klubu je povinen uhradit příspěvek podle Přílohy č.2 a zároveň doložit příslušnost k jinému klubu a zaplacení pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem modelů letadel.

Čl. VI. Zánik členství

 1. Vystoupením člena písemným oznámením předsedovi, které bude projednáno na nejbližší členské schůzi. Vystupující člen je povinen provést vypořádání svých závazků vůči klubu.

 1. Nezaplacením členského příspěvku i po opakované výzvě do konce února kalendářního roku.

 1. Vyloučením člena členskou schůzí při mimořádně závažném porušení členských povinností nebo modelářské morálky. O vyloučení rozhoduje členská schůze RCKM a to na návrh předsedy RCKM. Proti rozhodnutí členské schůze o vyloučení se nemá člen právo odvolat.

 1. Vyloučením člena členskou schůzí pokud opakovaně porušuje stanovy klubu nebo opakovaně jedná v rozporu se zájmy RCKM. O vyloučení rozhoduje členská schůze RCKM a to na návrh předsedy RCKM. Proti rozhodnutí členské schůze o vyloučení se nemá člen právo odvolat.

 1. Úmrtím člena.

 1. Zánikem klubu.

 1. Při zániku členství se členské příspěvky ani vstupní poplatek nevracejí.

Čl. VII. Práva člena

 1. Podílet se na činnosti klubu svými návrhy a hlasováním na členské schůzi.

 2. Volit členy předsednictva klubu. Být volen do předsednictva klubu.

 3. Zmocnit jiného člena klubu zastupováním na členské schůzi.

 4. Písemně se obracet na předsedu s podněty a stížnostmi k činnosti klubu a žádat jeho vyjádření.

 5. Být informován o veškeré činnosti klubu.

 6. Používat modelářské letiště v plném rozsahu, za podmínek dodržování provozního a bezpečnostního řádu – viz. příloha č.1.

Čl. VIII. Povinnosti člena

 1. Jednat ve prospěch klubu a chránit dobré jméno klubu. Dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy klubu.

 1. Dodržovat stanovy klubu, plnit usnesení členské schůze nebo pokyny předsednictva klubu.

 1. Aktivně se podílet na činnosti klubu.

 1. Platit členské příspěvky ve výši stanové členskou schůzí.

 1. Pečovat o majetek klubu a zamezovat jeho poškození.

 1. Povinně se účastnit na údržbě plochy modelářského letiště a vybavení RCKM formou brigád. Rozsah povinných hodin k odpracování v kalendářním roce stanoví členská schůze.

 1. Být přítomen a aktivně se účastnit pořádání a organizování soutěží a akcí pořádaných RCKM.

Čl. IX. Orgány klubu

 1. Orgány RCKM jsou: členská schůze, předsednictvo, kontrolor

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem RCKM. Rozhoduje o všech otázkách činnosti klubu.

 2. Činnost RCKM řídí jeho předseda a místopředseda.

 3. Hospodaření klubu kontroluje kontrolor. Kontrolor je nezávislý na ostatních orgánech klubu a svojí činností odpovídá pouze členské schůzi klubu.

 4. Předsednictvo a kontrolor jsou volení členskou schůzí na období 4 roky.

 5. Členská schůze zasedá 1x ročně, v případě potřeby dle dohody.

 6. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů klubu. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá předseda klubu ihned novou členskou schůzi. Tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

 7. Členská schůze schvaluje program činnosti klubu a zásady hospodaření s prostředky klubu a účely na který budou použité.

 8. Členská schůze stanovuje výši ročních poplatků a příspěvků na činnost klubu a na údržbu a provoz letiště.

 9. Zakládající členové RCKM mají při hlasování možnost využít práva veta.

Čl. X. Hlasování

 1. Hlasování v RCKM je vždy veřejné.

 1. Hlasování může být uskutečněné také elektronickou formou, kdy předmět hlasování bude oznámený alespoň 7 dní na webových stránkách RCKM.

Čl. XI. Zrušení klubu

 1. Klub zaniká usnesením členské schůze.

Čl. XII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy byly schváleny ustanovující schůzí RCKM a vstupují v platnost dnem registrací klubu na SMČR.

 2. Nedílnou součástí stanov jsou:

  • Příloha č. 1 – Provozní a bezpečnostní řád modelářského letiště.
  • Příloha č. 2 – Příspěvky
  • Příloha č. 3 – Logo a jeho použití

Naposledy změněno pondělí, 19 říjen 2020 00:06
zpátky nahoru